Wolontariusz senior
DZIENNY DOM OPIEKI SENIORA

DZIENNY DOM OPIEKI SENIORA

Fundacja Uskrzydleni Wiekiem w partnerstwie z Centrum Medycznym Szyce sp. z o.o. realizuje projekt Dzienny Dom Opieki Seniora współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0010/18

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Celem projektu jest wsparcie procesu dezinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej Seniora.

Dla pacjentów DDOM Seniora, w warunkach zbliżonych do domowych, nieodpłatnie udzielane będą świadczenia opiekuńcze i rehabilitacyjne a także działania edukacyjne, których celem będzie przygotowanie pacjenta i jego rodziny/opiekunów do życia z niepełnosprawnością i do samoopieki.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 1. Utworzenie w Dziennym Domu Opieki Seniora 10 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach których bezpłatnym wsparciem projektowym zostanie objętych 60 osób niesamodzielnych (40 kobiet i 20 mężczyzn) – pacjentów DDOM Seniora.
 2. Zapewnienie dla 60 osób – członków rodzin i opiekunów pacjenta DDOM wsparcia w postaci działań edukacyjnych.

Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych ( głównie po 65 roku życia ), które jednocześnie :

 1. posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 2. są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/lub w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały im udzielone świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego
 3. są niesamodzielne tj. w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów ( oceny dokonuje lekarz kierujący do DDOM )
 4. mieszkają w Krakowie oraz powiecie krakowskim

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje w każdy dzień roboczy, minimum 8 godzin dziennie (w  godzinach dostosowanych do potrzeb podopiecznych, 8.00-16.00; dwa razy w tygodniu do 18.00 oraz ostatnia sobota miesiąca do 14.00).

Dzienny Dom Opieki Medycznej Seniora zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia swoim podopiecznym zapewnia między innymi:

 1. kompleksową rehabilitację i terapię zajęciową
 2. konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 3. opiekę psychologiczną i logopedyczną a także porady dietetyka
 4. edukację dla pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
 5. wsparcie edukacyjne dla rodzin/opiekunów naszych pacjentów

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.)

Zespół Fundacji Skawińskiego Centrum Wolontariatu odpowiadał będzie za część administracyjną projektu.

logo-projektu-unujnego-e1548187015150

 

Drukuj Drukuj